Årsredovisning 2021

expect more

ÅRET I KORTHET

743,2 MSEK

Nettomsättning

30,9 MSEK

EBITA

15,9 %

Avkastning på eget kapital

0,75 SEK

Utdelning per aktie

VD HAR ORDET

Stark orderingång andra halvåret

Vi började året med en lägre orderstock, vilket gjorde att första halvåret blev svagt resultatmässigt. Efterfrågan återhämtade sig dock och efter en stark orderingång andra halvåret så har vi en bra orderstock med oss in i 2022.

Det här är Christian Berner

En värdeskapande teknikpartner i mer än 120 år

Christian Berner är ett teknikhandelsbolag. Vi hjälper företag som står inför tekniska investeringar att hitta rätt. Genom kundnära beslut i en decentraliserad organisation hjälper vi dem att välja eller att utveckla innovativa lösningar från den globala marknaden. Därmed ger vi dem förutsättningar att öka lönsamheten och bedriva en hållbar verksamhet.

Materialteknik

Materialteknik

Vibrations- och bullerdämpande material och konstruktionsplaster.

Process & Miljö

Process & Miljö

Processutrustning och hela tekniska system.

4 geografiska segment
Omsättning per segment 2021
Början av året präglades av pandemin då kunderna avvaktade med nya beställningar. Utvecklingen vände i det andra kvartalet då orderingången ökade kraftigt vilket höll i sig hela året.
 • Sverige, 526 MSEK
 • Norge, 130 MSEK
 • Finland, 69 MSEK
 • Danmark, 18 MSEK
5 000 kunder
 • Den största kunden står för 4% av omsättningen

 • De viktigaste kundsegmenten är pappers- och massaindustri, verkstadsindustri, byggindustri, livsmedelsindustri samt petrokemi och raffinaderi.

200 leverantörer

De flesta har sin hemvist i Europa, men inköp görs även i andra världsdelar.

Strategi

Strategi för högt värdeskapande

Christian Berners vision är att skapa innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle. För att nå det övergripande strategiska målet, lönsam och hållbar tillväxt, följer bolaget en strategi som utgår från klara målbilder och tydlig styrning för att skapa värde för alla intressenter.

 • Vi skapar starka kundvärden
 • Vi stärker hållbarhet
 • Vi driver en lönsam affär
 • Öka värdet i värdekedjan
 • Portföljoptimering
 • Kontinuerliga förbättringar

Genom klara målbilder och tydlig styrning skapar vi en verksamhet som är meningsfull för kunder, leverantörer, samhälle och medarbetare och skapar lönsam och hållbar tillväxt för våra aktieägare

Finansiella mål

Omsättningstillväxt EBITA-marginal Soliditet Avkastning på eget kapital Utdelning
Mål >10% 9% 35% 25% 50%
Måluppfyllelse 2021 6,9% 4,2% 30,7% 15,9% 61,9%

Nettoomsättning och EBITA-marginal

Hållbarhet

Aktivt hållbarhetsarbete

För Christian Bernerkoncernen är hållbarhetsarbetet en integrerad del av mål och strategier för lönsam tillväxt. Vi som koncern kan bidra med långsiktiga värden med efterlevnad av hållbarhetskrav och genom våra lösningar och produkter.

Från naturgas till nollutsläpp

Cirkulärt tänkande hjälpte NILAR

Dämpning av stort trähusprojekt

Ladda ner
årsredovisning 2021