Årsredovisning 2020

expect more

ÅRET I KORTHET

695,2 MSEK

Nettomsättning (704,8)

42,2 MSEK

EBITA (53,1)

24,2 %

Avkastning på eget kapital (34,5%)

0.75 KRONOR PER AKTIE

Utdelning (0,60)

VD HAR ORDET

Ett minst sagt ovanligt och utmanande år

I slutändan blev effekten på våra marknader från pandemin begränsad och försäljning blev efter omständigheterna okej. Resultatmässigt lyckades vi dock inte hämta hem det svaga första kvartalet. 

Det HÄR är Christian Berner

Kompletterande affärsområden

Christian Berners verksamhet bedrivs decentraliserat i dotterbolag som tar affärsnära beslut. Samordning av bolagets olika produktområden sker i två affärsområden, som med delvis olika affärslogik och -modeller kompletterar varandra väl. Det skapar tydliga fördelar bland annat utifrån ett konjunkturperspektiv.

Materialteknik

Materialteknik

Försäljning av konstruktionsplaster samt vibrations- och bullerdämpande material.

Process & Miljö

Process & Miljö

Erbjudande till kunder med behov av främst processutrustning och hela tekniska system.

4 Segment
Omsättning per segment 2020
Överlag var våra marknader i Norden stabila men större maskininvesteringar sköts på framtiden vilket påverkade vår omsättning och resultat negativt.
  • Sverige, 484 MSEK
  • Norge, 100 MSEK
  • Finland, 88 MSEK
  • Danmark, 22 MSEK
4 400 kunder

De viktigaste kundsegmenten är pappers- och massaindustri, verkstadsindustri, byggindustri, livsmedelsindustri samt petrokemi och raffinaderi

150 leverantörer

Merparten av leverantörerna har sin hemvist i Europa, men inköp av råvaror och produktion sker även i övriga världen.

Strategi

Strategi för högt värdeskapande

Christian Berners nya vision är att skapa innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle. Det övergripande strategiska målet är lönsam och hållbar tillväxt som uppnås genom en strategi som fokuserar på värdeskapande för alla intressenter. Det övergripande målet har brutits ned i flera finansiella och hållbarhetsmål.

Genom klara målbilder...

  • Vi skapar starka kundvärden
  • vi stärker hållbarhet
  • vi driver en lönsam affär

...och tydliga processer...

  • Öka värdet i värdekedjan
  • optimera Portföljen
  • FörbättrA kontinuerligt

...får vi en verksamhet som

är meningsfull
för samhälle
och anställda

och

skapar
lönsam och 
hållbar tillväxt
för våra aktieägare

Finansiella mål

Tillväxt, både organiskt och genom förvärv är en central bild av bolagets strategi.

>10%

Omsättningstillväxt

9%

EBITA-marginal

35%

Soliditet

25%

Avkastning på eget kapital

30–50%

Utdelning

Nettoomsättning och rörelseresultat

HÅLLBARHET

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av koncernens mål och strategier för lönsam tillväxt. Christian Berner har under 2020 undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Christian Berner arbetar aktivt enligt Agenda 2030, som tillsammans med ramverk för hållbarhetsarbete utgör basen för hållbarhetsinsatserna.

Hållbarhetsinsatser

BALANSERING AV ELNÄTET

Ökad byggnation i trä

Mindre friktion ger lägre energiförbrukning

Ladda ner
årsredovisning 2020