Tillbaka
VD har ordet

Ett minst sagt ovanligt
och utmanande år

I slutändan blev effekten på våra marknader från pandemin begränsad och försäljning blev efter omständigheterna okej. Resultatmässigt lyckades vi dock inte hämta hem det svaga första kvartalet.

2020 blev ett minst sagt ovanligt och utmanade år. Utöver handelskrig och brexit slog Covid-19-pandemin till i början av året med nedstängningar och restriktioner som kraftigt begränsade den ekonomiska aktiviteten. Nedgången möttes dock av historiskt stora stimulanspaket och i slutändan blev effekten på våra marknader begränsad.

 

För oss på Christian Berner blev året efter omständigheterna okej med en omsättning på 695 MSEK och en EBITA på 42 MSEK. Det motsvarar en EBITA-marginal på 6,1 procent, vilket jag inte är helt nöjd med. Även om de tre sista kvartalen låg på en bra nivå lyckades vi inte fullt ut rädda upp vårt svaga första kvartal. Det finns potential till förbättring och den ska vi göra verklighet av.

 

Det var positivt att vi under året förvärvade Empakk AS och Alfatec Sweden AB som verkar inom de för oss spännande områdena livsmedel och läkemedel. Båda bolagen kommer direkt att bidra positivt till koncernens utveckling och nyckeltal och det finns goda möjligheter att utvecklas vidare med tillväxt och lönsamhet.

 

 

Överlag stabila marknader

Trots allt var konjunkturen på våra marknader i Norden överlag stabil under 2020, även om Covid-19 bidrog till att en del större maskininvesteringar sköts på framtiden vilket påverkade oss med lägre försäljning och orderingång.

 

I Sverige såg vi som helhet en stabil utveckling i linje med året innan med en EBITA-marginal på 6,1 procent. Bidragande faktorer var Miljö & Process som fortsatte att utvecklas mycket positivt inom vattenrening och Vibrationsteknik som där trähusbyggnation och spårvagnsprojekt bidrog starkt. Zander & Ingeström hade ännu ett bra år inom både Flödesteknik och Värmeteknik med flera projektvinster, bland annat i Polen, Tjeckien och Kina. Däremot är vi inte nöjda med Teknisk Plast som ingår i vårt affärsområde Materialteknik. Utvecklingen under året var svag och det kommer att krävas strukturella grepp för att utveckla lönsamheten.

 

Danmark hade däremot ett svagt år med en EBITA- marginal på 5,7 procent och en orderingång som var svag under hela året, även om vi sålde en del ballastvattensystem. Vår danska vd lämnade bolaget under slutet av året och ersattes av Hans Lindqvist som även är vd för vårt svenska bolag. Det blir nu hans ansvar att lyfta försäljningen och effektivisera den danska verksamheten framöver.

 

Vi hade ännu ett starkt år i Finland med en bra EBITA-marginal på 6,3 procent. Både maskinförsäljningen och flera stora projekt inom byggindustrin höll uppe resultatet.

 

Norge gjorde vi ett stabilt år med en EBITA-marginal på 6,7 procent, vilket visar att vi är på rätt väg för att komma upp i samma resultatnivåer som på våra övriga marknader. Framförallt gick Vibrationsteknik inom vårt affärsområde Materialteknik mycket starkt med flera stora infrastrukturprojekt inom både järnväg och bygg.

 

Skärs verksamheten utefter affärsområdena ser vi att båda två bidrog till resultatet. Process & Miljö hade ett bra år där framförallt vattenrening fortsatte att gå bra samtidigt som ett fortsatt starkt Zander & Ingeström bidrog till resultatet. Även Materialteknik levererade på en bra nivå med Vibrationsteknik som sticker ut positivt på samtliga marknader. Där ser jag potential till mer framöver.

 

 

Utveckling av organisationen

Under året bildade vi vårt interna servicebolag CBBS (Christian Berner Business Services) för att på ett bättre sätt stötta bolagen med ekonomi, administration, IT och marknad. På så vis kan de fullt ut fokuseras på kärnverksamheten: att sälja. Detta upplevs även positivt i dialogerna med nya målbolag då många för att vara kostnadseffektiva har valt att lägga knappa resurser inom detta område.

 

En höjdpunkt under 2020 var att vi under det andra halvåret jobbade fram en ny strategisk inriktning: Högvärdesinriktning. Med det menar vi att vi ska fokusera på produktområden och affärer med ett högt kundvärde, som är hållbara över tid och som har potential att långsiktigt leverera en EBITA-marginal, som ger måluppfyllnad på koncernens EBITA marginalmål om 9 procent. Det kommer bli tydligare inom vilka områden vi väljer att investera i och vad vi väljer bort.

 

”Vår nya vision är: Vi skapar innovativa tekniska lösningar
för ett hållbart samhälle.”

 

Högvärdesinriktningen sammanfaller med våra styrkor inom tysta miljöer, rent vatten och hållbara energisystem vilket samtliga är områden med ett högt värde för samhället. Vi tror även att inriktningen känns stimulerande och meningsfull för våra medarbetare och att den kommer att innebära ett högt värdeskapande för våra aktieägare.

 

Parallellt med strategiarbetet har vi tillsammans med alla medarbetare tagit fram en ny vision och utvecklat vår värdegrund samtidigt som vi har jobbat med ledarskaps- och medarbetarutvecklingsfrågor. Arbetet mynnade ut i en värdegrund som baseras på följande begrepp och teman som jag är mycket glad och stolt över. Det kommer att hjälpa oss att utvecklas både som människor och bolag.

  • Passionerade
  • Modiga
  • Nytänkande
  • Tillsammans

 

Vår nya vision är: Vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

 

 

Positiv framtid

Vi behöver utvecklas och nå ännu bättre resultat framöver. Även om marknadssituationen, både från ett konjunkturellt och geopolitiskt perspektiv är svårbedömd, har vi inom koncernen en bra riskspridning med många olika teknikområden och kundsegment. Samtidigt har vi under året adderat två förvärv till vår verksamhet. Det gör att jag ser positivt på framtiden.

 

Avslutningsvis vill jag tacka våra medarbetare, kunder, leverantörer och aktieägare för ett gott samarbete och ert stora engagemang under förra året.


Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner
Ladda ner
årsredovisning 2020